• Katalógusok
  • Saját fiók
  • Megrendelések
  • Keresés
  • Kosár
  • Kapcsolatfelvétel
  • 0

EVOTOOLS Kft. Általános Szerződési Feltételei

EVOTOOLS Kft.

Általános Szerződési Feltételei

1. Általános rendelkezések 

 

1.1.            A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) hatálya valamennyi, az EVOTOOLS Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 38/A. fszt. 3., cégjegyzékszám: 19-09-521467, nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 28799861-2-19, képviseli: Zelenka Mihály István ügyvezető önállóan és Erdei Ferenc ügyvezető önállóan; bankszámlaszám: OTP 11748007-24822282-00000000; deviza bankszámlaszám: OTP 11763488-53842888-00000000; e-mail: info@evotools.hu; telefon: +36-20/572-4262; +36-20/572-5272, mint szolgáltató, a továbbiakban: „Társaság”) által kiadott árajánlatra („Árajánlat”), valamint az általa befogadott valamennyi megrendelésre („Megrendelés”), továbbá bármely megrendelővel vagy ügyféllel (a továbbiakban együtt: „Ügyfél”, a Társaság és az Ügyfél együtt: a „Felek”) kötendő vagy kötött Szerződésre kiterjed, kivéve, ha a Felek valamely egyedi szerződésben kifejezetten ettől eltérően rendelkeznek vagy amennyiben a Felek kifejezetten írásban kikötik valamely Ügyfél Általános Szerződési Feltételének az alkalmazását.

 

1.2.            Jelen ÁSZF kiterjed továbbá a Társaság, mint eladó által üzemeltetett www.evotools.hu  weboldalon („Weboldal”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyféllel kötendő vagy kötött Szerződésre, valamint minden jogügyletre és szolgáltatásra, amely a www.evotools.hu weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik, amelynek elérhetősége: http://webshop.evotools.hu. A jelen ÁSZF irányadó továbbá mindenkire, aki felhasználóként belép a Weboldalra.

1.3. Az ÁSZF mindenkori hatályos szövege a Társaság Weboldalán ismerhető meg. A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa, az ÁSZF módosításáról a Társaság Weboldalán tájékoztatást tesz közzé, megjelölve a módosuló részeket. Amennyiben az Ügyfél az ÁSZF módosulásának közzétételét követően használja a Weboldalt, úgy a Weboldal használatával egyidejűleg magára nézve kötelezőnek fogadja el az ÁSZF módosulását.

 

1.4. A Szerződés (ideértve a jelen ÁSZF-et) a Felek közti valamennyi szerződéses megállapodást teljes egészében tartalmazza. Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában nem válik a Szerződés tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

 

1.5. Az ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)  adásvételi szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) is szabályozza.

 

1.6. A tény, hogy a Társaság nem gyakorolja, vagy kényszeríti ki az őt megillető jogokat, nem értelmezhető az adott jogról való lemondásként. 

 

1.7. Amennyiben a magyar hatályos jog alapján a Szerződés bármely kikötése vagy rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan lenne, vagy mindkettő, az ilyen kikötést vagy rendelkezést külön kell választani a Szerződés egyéb kikötéseitől, amelyek változatlanul érvényesek és hatályban maradnak. Az ÁSZF vagy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF vagy a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg. 

 

1.8. A Társaságnak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

1.9. A Szerződés alapján az Ügyfél nem kap felhatalmazást vagy meghatalmazást a Társaság bármilyen célból történő képviseletére.

 

 

 

 

2. Az Árajánlat, ajánlati kötöttség, megrendelés visszaigazolás, a Szerződés létrejötte Webáruházon kívüli megrendelés esetén

 

2.1. A Társaságot az Árajánlatban szereplő árak és határidők vonatkozásában ajánlati kötöttség az Árajánlatban egyedileg rögzített időtartamban és feltételek mellett terheli. Amennyiben a Társaság a Megrendelővel közölt Árajánlatban nem rendelkezik az ajánlati kötöttség időtartamáról, úgy a Társaságot terhelő ajánlati kötöttség időtartama az Árajánlat írásbeli közlésétől számított 15 nap. A Társaság a beszállítói általi árváltoztatás esetére ajánlati kötöttséget nem vállal.   

 

2.2. Az Árajánlatban szereplő árak, feltételek és határidők kizárólag az Árajánlatban meghatározott, a Szerződés tárgyát képező, a Társaság által az Ügyfél részére értékesített termékekre (a továbbiakban: „Forgalmazott Termékek”), valamint az esetleges kapcsolódó szolgáltatásokra (pl. technikai segítség nyújtás, szállítás, a továbbiakban együtt: „Szolgáltatások”) (a Forgalmazott Termékek és a Szolgáltatások együtt: „Termék(ek)”) vonatkoznak. A Társaság Árajánlata kizárólag az abban szereplő műszaki tartalommal és feltételekkel érvényes. A Társaság fenntartja a jogot, hogy Árajánlata műszaki és üzletpolitikai okból eltérjen az Ügyfél által megadott specifikációtól. A Termékekre (azok ára, minőségi és mennyiségi feltételei stb.) vonatkozóan a Társaság az egyoldalú változtatás jogát mindenkor fenntartja.  

 

2.3. A Társaság és az Ügyfél között a szerződés (a „Szerződés”) az alábbi esetekben rögzítettek szerinti tartalommal azon a napon jön létre, amely napon (amennyiben van ilyen) a Felek által a Szerződés hatályba lépésének feltételeként elfogadott, írásban rögzített feltétel (pl. előlegfizetés) teljesül és

(i)            az Ügyfél a Társaság Árajánlatát minden részletében elfogadó, módosítást nem tartalmazó cégszerűen aláírt írásbeli megrendelést ad le a Társaság részére a Társaság Árajánlatának a Társaság részére visszaküldése útján az Árajánlatban (illetve ennek hiányában az ÁSZF-ben) meghatározott ajánlati kötöttség idején belül, illetve az ajánlati kötöttség idején túl akkor, ha a Társaság korábbi Árajánlatát kifejezetten írásban fenntartja a megrendelés időpontjában; vagy

(ii)          Társasági Árajánlat hiányában a Társaság az Ügyfél cégszerűen aláírt Megrendelését minden részletében elfogadó megrendelés visszaigazolást ad ki, vagy

(iii)         az Ügyfél Megrendelését a Társaság módosítás nélkül, cégszerűen aláírva az Ügyfél részére visszaküldi, vagy

(iv)         a szerződést mindkét szerződő fél cégszerűen – illetve fogyasztó esetén teljes bizonyító erejű okirati formában - aláírja, vagy

(v)          már meglévő keretjellegű Szerződés esetén egyedi szerződésként az egyedi Megrendelés Társaság általi változatlan formában történő visszaigazolásával.

 

2.4. Amennyiben az Ügyfél a telefonon, faxon vagy e-mail üzenetben rendeli meg a Terméket, úgy a Szerződés létrejöttéhez a Társaság kérheti az Ügyféltől, hogy megrendelését írásban, cégszerűen aláírva (fogyasztó esetén teljes bizonyító erejű okirati formában) erősítse meg. Amennyiben a Társaság a szóban vagy faxon, vagy e-mailben tett megrendelés cégszerűen (fogyasztó esetén teljes bizonyító erejű okirati formában) aláírt írásbeli megerősítését kéri, úgy a Szerződés az írásban megerősített megrendelésnek a Társaság általi írásbeli visszaigazolásával jön létre.

 

2.5. Amennyiben a Szerződés létrejötte több feltétel együttes bekövetkezésétől függ, a Szerződés a később bekövetkező feltétel napján jön létre. Az ÁSZF alapján létrejövő Szerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek közös megegyezése alapján kerülhet sor. 

 

2.6. Amennyiben az Ügyfél a Társaság Árajánlatához képest módosítást hajt végre a megrendelésben, az Ügyfél módosításai kizárólag akkor válnak a Szerződés részévé, ha azokat a Társaság a módosítás visszaigazolásával kifejezetten írásban elfogadja, ennek hiányában a Felek között nem jön létre szerződés.

 

3. A Szerződés létrejötte Webáruházon keresztül történő rendelés esetén

 

3.1. Regisztráció

 

3.1.1.  A Társaság Webáruházában történő regisztrációra a www.evotools.hu főoldalon vagy a http://webshop.evotools.hu aloldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap („Adatlap”) kitöltésével kerülhet sor („Regisztráció”). A Regisztráció során az Ügyfél először felhasználónevet és jelszót választ magának. Az Ügyfél által megadott valós e-mail címre érkezik a Társaság részéről egy visszaigazolás, amellyel az Ügyfél felhasználói fiókját („Felhasználói fiók”) aktiválni tudja. A Regisztráció során az Ügyfél kitölti a személyes Adatlapját. Az Ügyfél köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Társaság nem felelős az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy jelszava bármely okból hozzáférhetővé válik harmadik személyek számára. Az Ügyfél a Weboldalon történő Regisztrációval kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez kifejezetten hozzájárul.

 

3.1.2. A Társaságot az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, számlázási hibáért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli. A korábban rögzített adatok megváltoztatására a Felhasználói fiókba történő bejelentkezés után, a Személyes beállítások felületre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Társaságot a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semmilyen felelősség nem terheli.

3.2. Megrendelés a Webáruházban

3.2.1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-nek a megrendelés során, a jelen ÁSZF elfogadást jelölő négyzetre való kattintással. A Webáruház használata Regisztrációhoz, majd Felhasználói fiókba belépéshez kötött, amelyre bármely 18 év feletti cselekvőképes, adóazonosító jellel rendelkező természetes személy vagy adószámmal rendelkező jogi személy jogosult. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF elfogadásának elmaradása esetén a Megrendelést visszautasítsa. A Társaság nem vállal felelősséget azért, ha az Ügyfél az ÁSZF tartalmának részletes megismerése nélkül fogadja el annak kötelező erejét. A Megrendelés véglegesítését megelőzően az Ügyfél bármikor jelezheti a Társaság elérhetőségein, hogy nem kívánja az ÁSZF-et elfogadni, illetve, hogy annak bizonyos részeivel, vagy egészével nem ért egyet, azt jelen formájában nem kívánja a Társasággal létrejövő szerződése részévé tenni. Ebben az esetben a Felek egyedi megállapodás keretében köthetnek Szerződést. Jelen rendelkezéssel összhangban Felek lemondanak azon jogukról, a Szerződést az ÁSZF tisztességtelenségére hivatkozva megtámadják.

 

3.2.2. A Társaság az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, amelyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a Szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A Felek közötti Szerződés az ÁSZF szerinti tartalmi keretek között, az Ügyfél megrendelése alapján, a Társaság által visszaigazolt tartalommal, a visszaigazolás Ügyfél általi kézhezvételekor jön létre. Visszaigazolás hiányában is létrejöttnek kell tekinteni a Szerződést, amennyiben a Termékeket azok Társaság általi szállításakor az Ügyfél átveszi. A megrendelés vagy a visszaigazolás tartalmától eltérő teljesítés esetén a Szerződés és a szállítás az Ügyfél által elfogadottnak tekintendő, ha a teljesítéstől számított 3 napon belül azt írásban nem kifogásolja.

 

3.2.3. A Termékek ismertetője, elérhetősége, cikkszáma és fényképe feltüntetésre kerül a Webáruházban, a Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit - illetve amennyiben a Termék rendelkezik használati utasítással, a Termékek használatára vonatkozó utasításokat, a konkrét Termék információs oldaláról lehet megismerni. A Társaság szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a Webáruházban - vagy amennyiben adott Termék rendelkezik ilyennel a használati utasításban - nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt valamely Termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, arra a Társaság a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken válaszol. Amennyiben az Ügyfélnek a Webáruházban található bármely Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Webáruházban közölteknél több információra van szüksége, a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken válaszol a Társaság. A Termékekről feltüntetett képek illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért a Társaság nem vállal felelősséget.

A Társaság törekszik a Termékek legpontosabb ábrázolására, mindazonáltal nem vállal felelősséget olyan eltérésekért, amelyek a Termék rendeltetésszerű használatát vagy a szöveges leírásban szereplő tulajdonságait, illetve paramétereit nem befolyásolják.

 

3.2.4. A Megrendelést a Társaság Webáruházában csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt (számlázási és szállítási információkat) maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Társaságtól. A Társaságot az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

3.2.5. A Megrendelés feladására a Webáruházban a Regisztrációt követő Bejelentkezés, majd a „Kosár” gomb használatával van lehetőség. Egyszerre több Termék, valamint egy Termékből több darab is „Kosárba” helyezhető. Az Ügyfél a kiválasztott Termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő Kosárba link használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalma módosítható a „Megrendelés véglegesítéséig”. A Megrendelés véglegesítésekor a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva az Ügyfél egy megrendelést összegző oldalon ellenőrizheti a Megrendelés feladása előtt rendelése adatait, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, ellenőrizheti számlázási és szállítási adatait, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

Amennyiben a Társaság külön megállapodásban nem engedi el az Ügyfélnek a „Csomagolási és szállítási költség” összegét, vagy a Megrendelés végösszege nem éri el a 100 EUR (azaz Száz euró) összeget, úgy a kiszállítás a „Csomagolási és szállítási költség felszámításával” történik azzal, hogy a „Csomagolási és szállítási költség” mindenkor hatályos pontos összege külön tételként feltüntetésre kerül a megrendelés Ügyfél által fizetendő teljes összegének meghatározásakor. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére az összegző oldalon található fizetési kötelezettséggel járó „Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően kerül sor.

 

3.2.6. A Társaság az Ügyfél megrendelésének (vételi ajánlatának) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, amely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az Ügyfél mentesül ajánlati kötöttsége alól és a Társaság ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

3.2.7. Az Ügyfél a fizetési kötelezettséggel járó „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Társaság jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A Felek között létrejött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Társaság nem iktatja.

 

4. Vételár, fizetési feltételek 

 

4.1. A vételár és annak pénzneme a Szerződésben kerül rögzítésre. A vételár – a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában – forintban értendő és nem tartalmazza az ÁFA összegét, továbbá a Termékeket terhelő jelenleg vagy jövőben hatályos adókat és járulékokat, valamint a Csomagolási és szállítási költségeket. A Társaság a vételárra a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő összegű általános forgalmi adót jogosult felszámítani.

 

4.2. A fizetési feltételeket a Szerződés tartalmazza. A fizetési határidő a teljesítés dátumától számított, a Szerződésben fizetési feltételként meghatározott idő. Amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik a fizetési határidő a számla kiállításától számított 8 nap. A Társaság fenntartja a jogot a részteljesítéseknek megfelelő rész-számlázásra, kivéve, ha a Szerződés kifejezetten ettől eltérően rendelkezik. Az Ügyfél valamennyi kifizetést átutalással köteles teljesíteni az előlegbekérőn/részszámlán/számlán megjelölt bankszámlaszámra, az ott feltüntetett fizetési határidővel. A banki költségeket az átutalást kezdeményező fél fizeti. Előleg megfizetése a Megrendelést követően, előlegbekérő alapján történik. Az előleg megfizetését követően a megfizetett összegről a Társaság előlegszámlát állít ki. Amennyiben az Ügyfél a Szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben a Termék átvételére meghatározott határidőn belül a teljesítést nem kifogásolja vagy vitatja és a teljesítést sem igazolja az ÁSZF 4.4. pontja szerinti teljesítési igazolás kiállításával, vagy a teljesítésigazolást nem határidőben vagy hibásan állítja ki vagy a teljesítésigazolás kiállítását indokolatlanul megtagadja, a Felek a Társaság teljesítését elfogadottnak tekintik, és a Társaság jogosult kiállítani a megfelelő számlát a teljesítéstől számított 8 (nyolc) napon belül, kivéve ha a Felek a Szerződésben másként állapodtak meg.

 

4.3. Webáruházban történő megrendelés esetén a Termékekre vonatkozóan megjelenített Vételár forintban értendő ár, amely tartalmazza a mindenkor hatályos ÁFA összegét, azonban nem tartalmazza a Csomagolási és szállítási költséget, amely külön kerül feltüntetésre. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a Megrendelés visszaigazolása és a Termék kiszállítása között az adók, járulékok és egyéb közterhek változásából vagy hatóság által előirányzott intézkedésekből származó, előre nem kalkulálható mértékű költségemelkedés történik, ennek alapján a számlázáskor ténylegesen alkalmazott árakat egyoldalúan hozzáigazítsa a változásokhoz. A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Társaság fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Amennyiben az ár nyilvánvalóan hibásan kerül feltüntetésre a Webáruházban (pl. 0 Ft-os ár; kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár – pl. 1000 Ft-os termék eseté 20% kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék), a Társaság felajánlja a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, amely információ alapján az Ügyfél eldöntheti, hogy megrendeli-e a Terméket valós áron vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül eláll a Szerződéstől.

 

4.4. A Társaság az első megrendeléskor, illetve azon Ügyfelek esetében, amelyeknek a Társasággal szemben lejárt esedékességű fizetési kötelezettsége áll fenn, a Termékek szállítását az előlegbekérőben szereplő összeg átutalással történő kiegyenlítését követően vagy „utánvéttel” vagy „Bankkártyás fizetést” követően teljesíti. Utánvétellel történő fizetés esetén - eltérő megállapodás hiányában - a rendelés ellenértékét az Ügyfél a Társaság kiszállítást végző partnerének fizeti meg. Átutalással történő fizetés esetén a Megrendelés ellenértékét a számlán szereplő határidőig köteles kiegyenlíteni az Ügyfél, banki átutalással. Amennyiben a Társaság az Ügyféllel halasztott fizetésben állapodik meg, úgy a kibocsátott számlában a teljesítés napja rögzítésre kerül, a fizetési határidő pedig – a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában - a teljesítés napjától számított 8. nap.

 

 

4.4. A számlázás alapját képező teljesítés dátuma:

-  előlegfizetés esetén: az előleg beérkezésének napja, alapja a Társaság által kibocsátott előlegbekérő;

- részszámla illetőleg számla esetén: az Ügyfél által cégszerűen aláírt vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazottja által aláírt teljesítési igazolás dátuma, amely e-mail formájában is elfogadott, vagy teljesítésigazolás hiányában a 4.2 pont szerint kiállított számla esetén a tényleges teljesítés időpontja;

- beszállítás esetén: a szállítási címre érkezés napja, amelynek alapja a Társaság által kibocsátott és az Ügyfél által cégszerűen aláírt vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazottja által aláírt szállítólevél.

 

4.5. A Társaság a megrendelt Termékekről főszabály szerint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdésének megfelelő elektronikus számlát állít ki és azt elektronikus úton az Ügyfél által megadott email-címre küldi meg. A Társaság kizárólag az Ügyfél külön írásbeli kérése esetén állít ki papír alapú számlát és küldi meg az Ügyfél részére postai úton az Ügyfél által a Megrendelés elküldésekor megadott számlázási címre vagy amennyiben az a szállítási címmel azonos, úgy a kiszállításkor a termékkel egyidejűleg küldi meg az Ügyfél részére. A számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon a Társaság bankszámláján jóváírásra került.

 

4.6. A Termékek árának teljes kifizetéséig a Társaság a Termékek feletti tulajdonjogát fenntartja. Az Ügyfél köteles a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket a nyilvántartásaiban elkülönítve kimutatni és jelezni, hogy a Társaság a tulajdonjogát fenntartotta, továbbá köteles a Társaság számára hozzáférést, a vételár szerződésellenes meg nem fizetése esetén pedig köteles az érintett Termékeknek a Társaság birtokába történő visszavételét is biztosítani az Ügyfél saját költségére. A tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket az Ügyfél saját költségére és (kár)veszélyére, de a Társaság javára tartja birtokban, tárolja és őrzi, valamint köteles azok megfelelő biztosítási fedezetéről gondoskodni. A tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket az Ügyfél nem zálogosíthatja el, nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, más módon biztosítékként nem kötheti le, harmadik személy részére használatba nem adhatja. Az Ügyfél köteles a Társaságot haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a tulajdonjog fenntartással érintett Termékeket lefoglalják, vagy harmadik személyek részéről bármilyen beavatkozás történik. Ez esetben a vételár még meg nem fizetett része azonnal esedékessé válik. Amennyiben az Ügyfél az így esedékessé váló fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, köteles a fizetési kötelezettsége teljesítésére haladéktalanul a Társaság számára megfelelő biztosítékot adni. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért az Ügyfél felelős a Társaság irányában.

 

4.7. Az Ügyfél vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen kifogását (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés stb.) a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a számla kifogásolása okának megjelölésével írásban bejelenti a Társaság részére (a továbbiakban: „Számlakifogási Határidő”). Az Ügyfél elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt méltányosnak, és a számla alapos megvizsgálására, valamint az esetleges számlakifogási ok közlésére elegendőnek tartja. Az Ügyfél elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt követően sem perben, sem felszámolási eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét követően a számlát joghatályosan befogadottnak kell tekinteni. A Társaság a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az megalapozott, haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát a Társaság az esedékesség időpontját megelőzően megküldi az Ügyfélnek. Amennyiben a helyesbítő számla csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg az Ügyfélhez, az esedékesség új időpontja a helyesbítő számla kézhezvételétől számított 8. nap.

 

4.8. Az Ügyfél a vételárat, vagy annak részét a Társasággal szemben fennálló más jogügyletéből fakadó esetleges követelésébe nem jogosult beszámítani. A szavatossági, jótállási, termékcserére vonatkozó, a termékfelelősséget érintő, illetve egyéb jogos Ügyfél igények érvényesítése a Termékek vételárának esedékességére nincs halasztó hatállyal, az ilyen igények fennállása nem jogosítja fel az Ügyfelet, hogy bármely a Társaság által történt teljesítés alapján kibocsátott számla teljes vagy részbeni kifizetését visszatartsa. A Társasággal szembeni, egyéb jogcímen fennálló követelését az Ügyfél kizárólag jogerős bírósági ítélet alapján vagy a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása esetén számíthatja be bármely fizetési kötelezettségébe.

 

4.9. Fizetési késedelem esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat, míg a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti behajtási költségátalány megfizetésére köteles. Amennyiben az Ügyfél érdekkörébe tartozó okból a kifizetés késedelme meghaladja a 15 napot, a Társaság fizetési felszólítást küld az Ügyfél részére. Amennyiben a kiküldött hivatalos felszólítást követő 8 nap eredménytelenül telik el, úgy Társaság elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt az Ügyfél érdekkörébe tartozó okból és az Ügyfél költségén, valamint a tulajdonjog-fenntartással érintett Terméke(ke)t visszaszállíthatja, továbbá Ügyfél köteles a késedelem vagy nemteljesítés eredményeképpen a Társaságnál felmerült többletköltségeket a Társaságnak maradéktalanul visszafizetni. Az Ügyfél kifejezetten elismeri, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározottak szerint a fizetési késedelem eredménytelenül telik el, azt az Ügyfél részéről a tartozást elismerő nyilatkozatnak kell tekinteni, amely elismerésre tekintettel a Társaság által közölt írásbeli fizetési felszólítás az elévülést megszakítja.

 

4.10. Az Ügyfél fizetési késedelme vagy az Ügyfél szerződésszegése esetén a Társaság jogosult az Ügyféltől származó további rendeléseket nem visszaigazolni, és a már befogadott és visszaigazolt Megrendelések szerinti Termékek kiszállítását azonnali hatállyal felfüggesztheti a teljes lejárt esedékességű tartozás kifizetéséig anélkül, hogy ezért felelősség terhelné.

 

4.11. Amennyiben a Felek megállapodtak részletfizetésről, és az Ügyfél a Társaság teljesítését követően valamely részletet a megadott határidőn belül nem fizet meg, a teljes még hátralékos összeg automatikusan egy összegben esedékessé válik, továbbá, a Társaság fenntartja a jogot, hogy saját kötelezettségeinek teljesítését felfüggessze arra az időre, amíg a teljes fizetendő összeg részére megfizetésre nem kerül.

 

4.12. Ügyfél hozzájárul, hogy fizetőképességét a Társaság folyamatosan vizsgálja. Amennyiben a Társaság úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél anyagi helyzete a Szerződés szerinti fizetést késleltetheti vagy veszélyeztetheti, Ügyfél köteles a fizetőképességét hitelt érdemlő módon igazolni vagy a teljesítésre megfelelő biztosítékot adni. Ennek elmulasztása esetén a Társaság választása szerint jogosult elállni a Szerződéstől vagy azonnali hatállyal felmondani azt – ide nem értve a Csőd tv. 11.§ (2) h) pontja szerinti esetet -, felfüggeszteni, késleltetni, vagy akár részben, akár egészben megtagadni a teljesítést mindaddig, amíg a vételár teljes összege kiegyenlítésre nem került.

 

4.13. A 4.4.- 4.12. pontokban szereplő rendelkezések a Társaság által követelhető kártérítésre való tekintet nélkül alkalmazandók.

 

4.14. Amennyiben a Szerződés hatálya az 1 évet meghaladja, a Társaság jogosult a Szerződés hatálya alatt minden naptári év elején az előző naptári évre vonatkozóan közzétett KSH inflációs index mértékével az Ügyfél felé alkalmazott árait megemelni, amiről a Társaság köteles írásban értesíteni az Ügyfelet.

 

5. Szállítási határidő

 

5.1. A Társaság a raktáron lévő Termékek szállítását a megrendeléstől számított kb. 1-2 munkanapon belül vállalja, míg raktáron nem lévő Termékek szállítását kb. 4-12 héten belül vállalja. A szállítási határidőt, így a raktáron nem lévő Termékek várható szállítási idejét is a megrendelés visszaigazolás tartalmazza. A szokásos szállítási határidőnél gyorsabb kiszállítás kizárólag az Ügyfél költségére lehetséges, a Felek külön írásbeli megállapodása alapján. A szállítási határidő tájékoztató jellegű, a Társaság beszállítói és alvállalkozói teljesítésének, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében a szállítási határidő módosulhat, kivéve, ha a Társaság kifejezetten írásban elfogadja a fix határidőket. Abban az esetben, ha a szállítási határidő a Szerződésben kifejezetten meghatározásra kerül átfutási időben (időtartamban), akkor a Társaság szállítási/átadási határidőre vonatkozó kötelezettsége a következő időpontok közül a legkésőbbi időpontban kezdődik:

(i) a Társaság fenntartás nélkül elfogadja a Megrendelést és azt visszaigazolja;

(ii) a Társaság kézhez veszi az Ügyféltől a Szerződés teljesítéséhez szükséges és az Ügyfél által szolgáltatandó információkat;

(iii) a Szerződés alapján az Ügyfél által vállalt előleg kifizetésre kerül;

(iv) a Szerződés alapján az Ügyfél fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesítette

(v.) Webáruházban történő vásárlás esetén bankkártyával vagy átutalással történő fizetés esetén a Termékek vételára jóváírásra kerül a Társaság bankszámláján.

 

5.2. Bármely 5.1 pont szerinti feltétel nem teljesülése esetén a szállítási határidő az Ügyfél késedelmével automatikusan meghosszabbodik. A Társaság fenntartja a jogot a vételár és a szállítási határidő módosítására, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott információk, valamint az Ügyfél által kijelölt beszállítók teljesítésének függvényében.

 

5.3. Amennyiben a Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, fix határidő esetén a Társaság késedelme a fix határidőtől számított 4 (négy) héten keresztül nem áll be (türelmi idő), a Társaság sem késedelmi kamat, sem kötbér, sem kártérítési, sem egyéb jogcímen semmilyen kifizetésre, semmilyen egyéb hátrányos jogkövetkezmény viselésére nem kötelezhető.

 

5.4. A Társaság automatikusan mentesül a szállítási határidővel kapcsolatos minden kötelezettsége alól vis maior esetén, vagy olyan események bekövetkezésekor, amely a Társaságnál, vagy annak beszállítóinál az operációs vagy üzleti tevékenység folytatását megzavarják, mint pl. sztrájk, háború, embargó, tűz, áradás, műszaki baleset, a gyártás során előforduló selejtes alkatrészek, a nyersanyagok, energia vagy alkotóelemek szállítása, vagy beszerzése során bekövetkezett akadályoztatás vagy késedelem (ideértve a COVID-19 vírushelyzethez kapcsolódó Társaság ellenőrzési körén kívül eső intézkedések okozta akadályoztatást vagy késedelmet is), vagy más, a Társaság vagy beszállítóinak hatáskörén kívül eső ok. A Társaság a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény idejére jogosult a teljesítést felfüggeszteni az Ügyfélnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén pedig jogosult a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést felmondani.

 

5.5. A Társaság jogosult – előzetes értesítést követően – részszállításokat teljesíteni, az Ügyfél köteles a részszállításokat elfogadni.

 

5.6. A szállítási kötelezettség mindaddig szünetel, amíg az Ügyfél a Társasággal szemben lejárt kötelezettséggel rendelkezik. Amennyiben az Ügyfél fizetési késedelme a 30 napot meghaladja, vagy ha az Ügyfél vagyoni viszonyainak időközben bekövetkezett jelentős megromlása ezt indokolttá teszi, a Társaság jogosult a szállítás feltételéül az előre fizetést kikötni. A Társaság kizárja felelősségét az Ügyfélnél a kiszállítás szüneteltetése következtében felmerülő bárminemű vagyoni és nem vagyoni kár megtérítéséért.

 

5.7. Amennyiben az Ügyfél a Megrendelés Társaság általi visszaigazolásából értesül arról, hogy a megrendelt áru nincs raktáron, és a Megrendelés visszaigazolásban megadott szállítási határidőben már nem áll érdekében az áru átvétele, az Ügyfél ezen áruk megrendelésétől való elállását a Megrendelés visszaigazolásának kézhezvételét követő 2 munkanapon belül jelezheti a Társaság felé, feltéve, hogy a Termék addig nem került részére leszállításra.

 

6. Teljesítés, szállítás, átadás-átvétel

 

6.1. A Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékek teljesítési helye (a továbbiakban: „Teljesítési hely”) az Ügyfél Megrendelésében megadott szállítási cím. A Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékek kiszállításáról/kiszállíttatásáról a Társaság gondoskodik fuvarozó közreműködésével, 100 EUR (azaz Száz euró) feletti Megrendelés esetén díjmentesen, míg 100 EUR (azaz Száz euró) nettó végösszeg alatti rendelés esetén 25 EUR (azaz Huszonöt euró) szállítási díj mellett, amely szállítási díjat az Ügyfél visel oly módon, hogy az a számlán feltüntetésre kerül. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Termékeknek a teljesítés helyén az Ügyfél részére történő rendelkezésre bocsátásával a Termékek átadás-átvétele megtörténtnek tekintendő. Az átadás-átvételt, különös tekintettel annak időpontjára (Átvétel időpontja) az Ügyfél vagy erre kijelölt képviselője az átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy szállítólevél aláírásával igazolja. A Webáruházon keresztül megrendelt Termékeket a Társaság az Ügyfélnek e-mailben küldött Megrendelés visszaigazolásban szereplő szállítási címen teljesíti, amennyiben az a számlázási címtől eltér.  

 

6.2. A Társaság szállítási kötelezettsége a megrendelt Termékek teljes és hibátlan kiszállítására vonatkozik, a kiszállítás késedelméért vagy meghiúsulásáért azonban nem vállal felelősséget akkor, ha az a Társaság érdekkörébe nem tartozó okból következik be. Az Ügyfél nem jogosult a Termék átvételét kisebb hibákra hivatkozva megtagadni. Kisebb hibának minősül az olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát lényeges mértékben nem befolyásolja és annak funkcionalitását, működését nem érinti. A Társaság ebben az esetben is jogosulttá válik a végszámla benyújtására azzal, hogy a hibajegyzékben rögzített hiányosságokat a megállapodott határidőre meg kell szüntetnie. A Társaság az elvégzett munka átvételével megbízott személyt az Ügyfél e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a munka átvételén túl jogosult az átadás-átvétellel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére is. Az Ügyfél az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a jótállási időn belül. 

 

6.3. A Termékek kézbesítése a Szerződésben meghatározottak szerint történik, ennek hiányában a Felek DAP INCOTERMS 2020 paritáson történő szállításban állapodnak meg. A kárveszély az Ügyfélre akkor száll át, amikor a Termék az Ügyfél részére kézbesítésre került az alkalmazandó INCOTERMS szabályok alapján. A kárveszély az Ügyfélre átszáll továbbá akkor is, ha a Termék kézbesítése az Ügyfélnek felróható okból késedelmesen történik, vagy ha az Ügyfél alapos ok vagy minőségi hiba megjelölése nélkül tagadta meg a Termék átvételét.

 

6.4. Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a Termékek lerakodásához és mozgatásához szükséges eszközökről és a hozzájuk kapcsolódó személyzetről az Ügyfél köteles saját költségére gondoskodni.

 

6.5. Amennyiben az Ügyfél nem veszi birtokába a Termékeket a Szerződésben vagy a Felek által közösen írásban meghatározott szállítási időpontban, a Társaság hivatalos értesítés nélkül, automatikusan törölheti a Megrendelést, bármilyen esetleges kártérítési kötelezettségre való jogosultságra tekintet nélkül. Amennyiben a Társaság nem él ezzel a jogával, az Ügyfél a szállítási határidő leteltének napjától kezdődően a Termékek átvételének időpontjáig kötelezhető a Társaság részére tárolási díjat fizetni, amelynek mértéke - a Társaság eltérő rendelkezése hiányában - a szerződéses bruttó ár 0,5%-a hetente.

 

6.6. A Szerződésben szereplő Ügyféli megrendelés módosítása vagy lemondása (elállás) kizárólag írásban, a Társaság és Ügyfél általi írásbeli kifejezett megállapodás esetén érvényes, amely esetben a Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a módosítással vagy lemondással a Társaságnál felmerült költségeket – így különösen a beszerzési, őrzési és szállítási költségeket – és károkat az Ügyfélre hárítsa. A Szerződéstől Ügyfél által történő elállás esetén az Ügyfél köteles a Társaságnak a szerződésszerű teljesítés előkészítése kapcsán felmerült teljes kára megtérítése mellett az elállással érintett Szerződés (Megrendelés) összértéke 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni. 

 

6.7. A Termékek csomagolása a Szerződés ettől eltérő rendelkezése hiányában a Termékre vonatkozóan a Társaság által használatos szokásos, hagyományos csomagolással értendő. Az Ügyfél kérésére, az ezzel kapcsolatos többletköltség Ügyfél által való megfizetése esetén, a Társaság a Szerződésben a Felek által egyeztetett kötelezettséget vállalhat a hagyományos csomagolástól eltérő csomagolás teljesítésére. A Társaság nem vesz vissza és nem szállít el csomagolást, annak megfelelő kezelése és elszállítása az Ügyfél feladata és költsége.

 

6.8. Társaság a Termék tulajdonjogát a vételár és járulékai (pl. ÁFA, esetleges csomagolási, szállítási díj) maradéktalan kifizetéséig fenntartja, azzal, hogy a kárveszély a Termék Ügyfél részére átadásával az Ügyfélre száll, aki az átvételkor a Termékek számszerű, és a körülmények által lehetővé tett legalaposabb minőségi átvizsgálásra köteles az egyedi vagy a kialakult átvételi gyakorlatnak megfelelően. Az Ügyfél az átvétel napjától viseli a Termékek birtoklásával, őrzésével és/vagy használatával kapcsolatos kockázatokat és a jelzett időponttól felel a Termékek által okozott károkért.

 

6.9. Amennyiben a Termékek vételára az esedékesség lejártáig nem kerül maradéktalanul kifizetésre, Társaság bármely pillanatban követelheti az átadott Termékek visszaszolgáltatását, attól függetlenül, hogy azok az Ügyfél, vagy harmadik személy birtokában vannak. A Termékek jelen pont szerinti visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek az Ügyfélt terhelik. Ezen túlmenően az Ügyfél által a Társaság részére megfizetett előleg meghiúsulási kötbér jogcímén a Társaságnál marad.

 

6.10. Amennyiben a Termékeket átalakították, vagy beépítették, az átalakított termékekre vagy a berendezésekre, amelyekbe azokat beépítették, a Vételár teljes kifizetéséig a Társaságnak zálogjoga van. Az Ügyfél vállalja, hogy tájékoztatja ezen jogfenntartásról azt a harmadik felet, akinek a Terméket önmagában vagy egy rendszerbe foglalva értékesíti.

 

6.11. A Társaságtól vásárolt Termék visszaküldése kizárólag a Társaság előzetes írásos hozzájárulásával történhet. A visszaszállítás kizárólag utánvét nélkül, az Ügyfél költségére és felelősségére történhet.

 

7. Karbantartás

 

7.1 Figyelemmel arra, hogy a Társaság Termékei alapvetően fogyó, kopó eszközök, így a Társaság karbantartást a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában nem vállal. Amennyiben a Szerződés kifejezetten tartalmazza, úgy a Társaság egy alkalommal technológiai oktatást biztosít az Ügyfél részére.   

 

7.2. Az Ügyfél rendellenes működés esetén köteles eleget tenni az észszerű, minimális hibaelhárításnak és a hibáról haladéktalanul értesíteni a Társaságot.

 

 

 

 

8. Szavatosság, szerződéses jótállás 

 

8.1. A kiszállított Termékek alapos megvizsgálása és a szállításkor megállapítható hiányosságok, hibák szállítólevélen, egyéb fuvarokmányon, vagy jegyzőkönyvben való rögzítése az Ügyfél kötelessége. A Termék Társaság (illetve a fuvarozó) általi átadásával a mennyiségi és minőségi átvétel is megtörténik. Az Ügyfél az észlelt minőségi illetőleg mennyiségi hibát annak felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a Társasággal. Minőségi reklamációra kizárólag akkor kerülhet sor, ha olyan minőségi hiba jelentkezik, amely az átadás-átvételkor nem volt felismerhető. A minőségi reklamációt a Társaság minden esetben ésszerű határidőben kivizsgálja. Az Ügyfél köteles a meghibásodással érintett Terméket a Társaság részére visszaküldeni. A jogszabályi jótálláson alapuló javításokat vagy cseréket a Termékek eredeti gyártója teljesíti, aki részére a Társaság továbbítja a meghibásodással érintett Terméket. Amennyiben a Termékek megvizsgálásakor bebizonyosodik, hogy a hiba oka jótállási körbe tartozik, úgy a szállítással kapcsolatos költségeket az Ügyféllel szemben a Társaság viseli. Ha a hiba oka nem tartozik jótállási körbe, úgy a szállítási költségeket az Ügyfél viseli. Megalapozott minőségi hiba esetén a Társaság fenntartja magának a választás jogát, hogy a hibát kijavítja, árleszállítást alkalmaz vagy a kiszállított Terméket cseréli ingyenesen, vagy eláll a Szerződéstől.

 

8.2. Figyelemmel arra, hogy a Társaság által forgalmazott Termékek jellemzően fogyó, kopó eszközök, azokra a Társaság szerződéses jótállást nem vállal, a Termékekre kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti kötelező jótállást biztosítja. A termékfelelősség körében a Ptk. vonatkozó előírásai irányadóak.

 

8.3. Amennyiben valamely Termékre jogszabályi jótállás irányadó, a jótállási határidő alatt a Társaság előzetes írásos engedélye nélkül a Termékkel kapcsolatos bármely beavatkozás, módosítás, javítás, feltárás stb. a jótállás azonnali megszűnését eredményezi.

 

8.4. A jótállási igény érvényesítése: Az Ügyfél jótállási igényét a Társaság részére köteles a hiba észlelését követően haladéktalanul, írásban bejelenteni az info@evotools.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy a Társaság honlapján található írásbeli kapcsolattartási felületen keresztül vagy írásban a Társaság székhelyére küldött cégszerűen aláírt levélben. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság nem köteles vizsgálni a hibabejelentést az Ügyfél nevében megtevő személy erre való felhatalmazottságát, ehhez a Felek nem követelnek meg cégszerű képviseletet. A bejelentéssel egyidejűleg az Ügyfél köteles tájékoztatni a Társaságot a meghibásodás körülményeiről, és amennyiben rendelkezik ilyennel, köteles biztosítani a hibát alátámasztó dokumentumokat. Az Ügyfél köteles megadni a Társaság számára minden segítséget a hibák észlelése és kijavítása kapcsán; továbbá, hacsak a Társaság ehhez kifejezett írásbeli hozzájárulását nem adta, nem végezhet, vagy harmadik féllel nem végeztethet javítási munkát: a harmadik féllel végeztetett javítási munka a jótállást megszünteti.

 

8.5. A Társaság a munkanapokon 08.00 és 16.00 között beérkező e-mailes vagy írásban megerősített telefonos bejelentésekre legkésőbb 2 munkanapon belül válaszol. A Társaság vállalja, hogy magyarországi munkavégzés esetén az Ügyfél általi hibabejelentés időpontját követő 5 munkanapon belül az Ügyféllel egyeztetett időpontban a Társaság munkatársa a helyszínre érkezik és megkezdi a hiba feltárását, feltéve, hogy az Ügyfél biztosítja a szükséges időt és lehetőséget, amely alkalommal a hiba bejelentője köteles a helyszínen tartózkodni, személyes jelenléte nélkül a Társaság a hibafeltárási  munkálatokat nem tudja megkezdeni, távollétének ideje nem minősül a Társaság késedelmének. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság 0-24 órás ügyfélszolgálattal nem rendelkezik, valamint azt is, hogy a Társaság nem rendelkezik állandó alkatrész raktárral, pótalkatrészekkel. A Társaság elérhetőségei: info@evotools.hu ; telefon: +36-20/572-4262; +36-20/572-5272, valamint https://www.evotools.hu/ oldalon található online kapcsolati levélküldési felület. 

 

8.6. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság nem tartozik szavatossági, vagy (jogszabályi jótállással rendelkező Termékek esetén) jótállási kötelezettséggel az alábbi esetekben:

8.6.1. fogyó eszközök esetében, illetve, ha a csere vagy javítás szükségességét a Termék természetes kopása, vagy a Termék felügyeletének hiányossága, a nem rendeltetésszerű használat és/vagy a Társaság előírásainak be nem tartása – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szakszerűtlen működtetést, hanyag, hibás kezelést, mértéken felüli igénybevételt, nem megfelelő üzemi környezetben működtetést stb. - eredményezte; 

8.6.2. a Társaság előírásainak be nem tartása, vagy azok hiányában a szakmai általános szabályoknak nem megfelelő karbantartás esetén; 

8.6.3. a Termék nem megfelelő tárolása esetén; 

8.6.4. a kezelési és/vagy csatlakozási utasítások be nem tartása esetén; 

8.6.5. ha az Ügyfél a Társaság kifejezett előzetes írásos hozzájárulása nélkül a Terméken módosításokat vagy kiegészítéseket hajtott/hajtatott végre;

8.6.6. amennyiben az adott Termékhez van karbantartási útmutató, a karbantartási útmutatónak nem megfelelő karbantartás esetén;

8.6.7. rongálás, baleset, külső behatás esetén;

8.6.8. vegyi, elektrokémiai vagy elektromos hatások esetén;

 

8.7. A Társaságot a jelen 8. pont szerinti jótállás illetve szavatosság vállalásai kizárólag abban az esetben terhelik, amennyiben az Ügyfél esedékes fizetési kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

 

8.8. A jótállás kizárólag a működőképesség helyreállítására vonatkozik, semmilyen esetben nem terjed ki a közvetett vagy a következménykárok – különösen, de nem kizárólagosan a termeléskiesés, hibás Termék okozta károk, visszahívás, elmaradt haszon – megtérítésére, amelyekre vonatkozólag a Társaság a felelősségét kifejezetten kizárja.

 

8.9. Fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetén a kellékszavatosságra, termékszavatosságra, jótállásra speciális jogszabályi előírások irányadók, azokat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerinti mintatájékoztató tartalmazza.  

 

9. Felelősség 

 

9.1. A Társaságot az általa a Szerződés alapján értékesített Forgalmazott Termékekre vonatkozóan a hatályos jogszabályokban meghatározott felelősség a Szerződésben (ideértve a jelen ÁSZF-et) való eltérésekkel terheli. A Társaság a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével felelősségét kizárja, így a Társaság nem felel különösen sem Szerződéses károkozás, sem Szerződésen kívüli károkozás, sem egyéb megállapodás alapján semmilyen speciális, közvetett, eseti vagy következménykárért, különösen, de nem kizárólagosan, a profitveszteség, elmaradt haszon, bevételkiesés, üzletvesztés, jó hírnév megsértése, használati érték elvesztése, adatvesztés vagy termelés-kiesés, büntető jellegű kártérítés, harmadik fél követelése a Termékekkel kapcsolatban.

 

9.2. Az Ügyfél a Társaság Weboldalát saját felelősségére használja, a Társaság nem vállal felelősséget a Weboldal használata során felmerülő bármely vagyoni vagy nem vagyoni kárért. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldal és a Webáruház teljesítményét, üzenet- és adatátviteli-, válaszadási- sebességét kedvezőtlenül befolyásolhatja különösen, de nem kizárólagosan kapcsolati hiba, a számítógépek teljesítménye, amelyek a Társaság ellenőrzési körén kívül esnek, ezért ezen körülményekért a Társaság a felelősségét kizárja. A Társaság kizárja továbbá felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső támadás és az e támadásból eredő meghibásodás esetére. A Társaság kizárja továbbá felelősségét a Weboldal rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal és/vagy az online Webáruház nem vagy korlátozottan használható. A Társaság kizárja felelősségét a közvetett vagy követkeménykárok – különösen, de nem kizárólagosan a hibás termék okozta károk, visszahívás, elmaradt haszon – valamint a nem vagyoni károk megtérítéséért. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a Felhasználói fiókjából történt ügyletekért. Az Ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Társaságot, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott az Ügyfél ezen feltételezése, a Társaság jogosult az Ügyfél Felhasználói fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg az Ügyfelet arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Társaság nem felelős az Ügyféllel szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy az Ügyfél a jelszavát felfedte vagy azzal akár az Ügyfél, akár harmadik fél visszaélt.

 

9.3. A Társaság a beszállítóit, valamint esetleges alvállalkozóit is legjobb tudása szerint választja ki. Az igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért az Ügyféllel szemben a Társaság felel. A Társaság a speciális követelményeknek csak abban az esetben tud eleget tenni, ha az Ügyfél a rendelkezésre álló technikai információt és anyagmintát illetőleg termékmintát a Szerződés megkötésekor maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátotta. A Társaság a kopó, fogyó Termékek tekintetében a garanciaidőn belül sem köteles élettartam garanciát vállalni.

 

9.4. A Társaság a helytelen vagy hiányos karbantartásból adódó rongálódásokért, károkért, illetve hibás működésért felelősséggel nem tartozik. A Társaság nem felel továbbá a jelen ÁSZF 8.5. pontjában felsorolt esetekben sem.

 

9.5. Amennyiben a Társaság a Termékek Ügyfél részére történő szállításához kézbesítőt vagy futárt vesz igénybe, a szállítás késedelméért a felelősséget kizárja.

 

 

 

10. Vis maior

 

10.1. A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a Szerződés teljesítését vis maior akadályozza, amelynek ideje alatt a határidők felfüggesztésre kerülnek. Vis maiornak minősül az olyan előre nem látható, a Felek ésszerű ellenőrzési körén kívül eső körülmény vagy esemény, amely a Szerződés teljesítését valamely szerződő fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi, különösen, de nem kizárólag a területen zajló háború, fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő természeti esemény, vagy ugyanezen okok Társaság beszállítóiánál való bekövetkezése, illetve a Társaság beszállítóinak Társaság felé megnyilvánuló késedelme. 

 

10.2. Vis maior körülménynek minősül továbbá a jelen ÁSZF hatálybalépésekor már tényként ismert, az egész világot érintő koronavírus-járvány okozta megbetegedés (COVID-19) miatt előállt közegészségügyi helyzet, valamint annak minden olyan további következménye, amely a Szerződés teljesítését akadályozhatja, gátolhatja vagy késleltetheti, kifejezetten ideértve azokat a körülményeket és következményeket is, amelyek a jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontjában még nem voltak előre láthatók. Ide tartoznak különösen, de nem kizárólagosan a hatósági intézkedések és/vagy korlátozások miatt az ellátási lánc vagy az üzemi működés zavarai, fuvarozási nehézségek, az alapanyag vagy energiabeszerzés akadályai, a munkavégzés felfüggesztése vagy korlátozása közhatalmi vagy munkáltatói intézkedéssel, emberi erőforrás hiánya, hatósági intézkedések, hatósági engedélyek megszerzésével összefüggő fennakadások, a Társaság beszállítóinak vagy alvállalkozóinak hibás teljesítése stb. A jelen pontban foglaltak megfelelően alkalmazandók más megbetegedések határokon átnyúló terjedése esetén kialakuló pandémiás közegészségügyi helyzetben is. A Társaság vagy akadályoztatott beszállítóinak (alvállalkozóinak) írásbeli nyilatkozata elegendő bizonyítéknak számít a vis maior helyzet igazolására.

 

10.3. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni – a vis maior esetein túl is - a Szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi, előttük ismertté váló eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből, vagy elmaradásából fakadó felelősség a mulasztó felet terheli. 

 

10.4. Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli. 

 

10.5. A Társaság a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény idejére jogosult a teljesítést felfüggeszteni az Ügyfélnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén pedig jogosult felelősség nélkül a Szerződéstől vagy annak bármely részétől elállni/a Szerződést felmondani. Vis maior esetén 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén az Ügyfél is jogosult egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a Szerződés egészétől vagy bármely részétől elállni, azzal, hogy az Ügyfél köteles megfizetni az aktuális tervezési és gyártási állapot alapján a visszaigazolt Megrendelés szerinti ár ésszerű és arányos részét. 

 

11. Szellemi tulajdon 

 

11.1. A Társaság a Szerződés teljesítése során az általa (illetve munkavállalói, alvállalkozói által) létrehozott szellemi alkotás – így különösen, de nem kizárólagosan minden terv, rajz, modell, dokumentum, műszaki megoldás, know-how, szoftver, formatervezés, kifejlesztett eszközök, védjegy stb.) – („Szellemi Tulajdon”) vonatkozásában a szerzői személyhez fűződő és a vagyoni jogokat teljes egészében fenntartja, a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában. A Társaság Weboldalához (www.evotools.hu), Webáruházához, adatbázisához és katalógusához tartozó Szellemi Tulajdon a Társaság kizárólagos tulajdonát képezi. Az Ügyfél kifejezetten elismeri jelen ÁSZF elfogadásával, hogy a Társaság által az Ügyfél részére megküldött műszaki ajánlat teljes tartalma a Társaság kizárólagos Szellemi Tulajdonát képezi, azt nyilvánosságra hozni, vagy harmadik személy tudomására hozni vagy részére hozzáférhetővé tenni, vagy az Ügyfél által egyéb módon felhasználni, hasznosítani kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet a Szerződés létrejötte előtt, a Szerződés hatálya alatt, valamint a Szerződés megszűnését vagy megszüntetését követően is. Az Ügyfél elismeri továbbá, hogy a Társaság Szellemi Tulajdona a Társaság kizárólagos szellemi alkotását és tulajdonjogát képezi, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos szabályok betartására vonatkozóan az Ügyfél kifejezett kötelezettséget vállal. 

 

11.2. Az Ügyfél a Társaság, illetve a Társaság bármely beszállítójának, különösen a Walter AG-nek a védjegyének, logójának, egyéb szellemi tulajdonának a használatára nem jogosult a Felek eltérő írásbeli Szerződése hiányában. 

 

11.3. A Termék alkotórészeként vagy a Termékkel együtt, mint tartozék, illetve az üzleti kapcsolat során az Ügyfélnek átadott tervek, rajzok és dokumentációk a Társaság Szellemi Tulajdonát képezik, üzleti titoknak minősülnek, és bizalmasan kezelendők.

 

11.4. Pótalkatrészek gyártása vagy gyárttatása csak a Társaság előzetes írásos hozzájárulásával megengedett, egyéb esetben kifejezetten tilos.

 

11.5. Ügyfél vállalja, hogy harmadik fél részére nem adja át és nem teszi megismerhetővé a Társaság Szellemi Tulajdonát, továbbá vállalja, hogy azt kizárólag a Termék működtetése és fenntartása érdekében használja.

 

11.6. A Termék Ügyfél részére történő értékesítése, illetve ennek során a tervek, rajzok és/vagy más kapcsolódó dokumentáció és egyéb szellemi tulajdon átadása nem jelenti az erre vonatkozó szerzői jogi vagy iparjogvédelmi felhasználási, hasznosítási, illetve használati jogok átengedését az Ügyfél részére.

 

11.7. Ügyfél kizárólag a Társaság írásos beleegyezése esetén jogosult a Társaság tulajdonát képező szellemi termékeket módosítani, átalakítani, megváltoztatni, származékosan előállítani vagy harmadik fél számára átadni, harmadik személy számára hozzáférhetővé vagy elérhetővé tenni, harmadik személy számára al-felhasználói jogot engedni, nyilvánosságra hozni. Kivételt ez alól kizárólag az az eset képez, ha a Szerződésben külön tételként szerepel a használati, felhasználási, hasznosítási, szerzői vagyoni jogok átruházása.

 

A Társaság Termékeihez, Weboldalához, Webáruházához, adatbázisához, informatikai rendszeréhez, programjához és katalógusához tartozó szellemi tulajdon, beleértve minden szerzői jogot, védjegyet, formatervezési mintát, know-howt, megjelenést, designt, a Társaság kizárólagos tulajdonát képezni vagy az azok használatához szükséges felhasználási joggal a Társaság rendelkezik. Tilos azokat felhasználni, hasznosítani, másolni, terjeszteni, rögzíteni, sokszorosítani a Társaság vagy a jogtulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Társaság Szellemi Tulajdonának megsértése esetére a Társaság további igényei érvényesítésének biztosítékaként 50.000,- euró összegű kötbért kötnek ki a Felek. 

 

11.8. A Társaság fenntartja a jogot, hogy az általa gyártott Termékeken szerepeltesse cégnevét, vagy logóját.

 

11.9. A Társaság a CE jelölést / EK nyilatkozatot minden esetben kizárólag a saját maga által elvégzett módosításokra, az általa gyártott részegységre, Termékre ad. A Termék esetleges további részeire, a gyártósor más kapcsolódó berendezéseire a Társaság CE felelőssége nem terjed ki.

 

11.10. Ha valamely Termék kialakítása, gyártása az Ügyfél által biztosított dokumentáció (rajzok, tervek stb.), információk, utasítások alapján történik, az Ügyfél köteles biztosítani, hogy az általa a Társaság rendelkezésére bocsátott dokumentáció, információ, utasítás nem sérti harmadik személy szellemi tulajdonát. Amennyiben szellemi tulajdon sérelmére hivatkozással a Társasággal szemben bármely harmadik személy igényt érvényesít az Ügyfél által a Társaság rendelkezésére bocsátott dokumentáció, információ vagy utasítás okán, úgy Ügyfél köteles a Társaság helyébe lépni, továbbá minden segítséget megadni részére a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez. Az Ügyfél vállalja, hogy abban az esetben, ha valamely harmadik személy kereseti kérelmére valamely bíróság jogerősen megállapítja, hogy az Ügyfél által a Társaság rendelkezésére bocsátott dokumentáció, vagy információ vagy utasítás jogszabálysértő vagy valamely harmadik személy szellemi tulajdonát sérti, úgy az Ügyfél köteles a Társaságnak a peres eljárással felmerülő valamennyi költségét és kárát megtéríteni.

 

12. Bizalmas információ

 

12.1. A Felek bizalmas információnak tekintenek minden olyan, bármelyik Fél által a másik Félnek átadott, a Szerződéssel kapcsolatos, vagy a Felek között született egyéb írásos dokumentumot, információt, adatot vagy know-how-t, amelyet valamely Fél ilyenként minősített, vagy amelynek jellegéből egyébként következik annak bizalmas jellege és amely harmadik személy, illetve a nyilvánosság előtt nem ismert. A Felek bizalmas információnak tekintik a Felek közötti szerződéskötést megelőző egyeztetéseket és az ott egymás részére hozzáférhetővé tett dokumentumokat is. A Felek a bizalmas információt kötelesek az üzleti kapcsolat létesítése során, a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is üzleti titokként kezelni. Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság bizalmas információnak tekinti különösen, de nem kizárólagosan a Társaság műszaki ajánlatát, a Társaság kutatásához, Termékeihez, beszállítóihoz, szolgáltatásaihoz, kreatív projektjeihez, találmányaihoz, eljárásaihoz, terveihez, rajzaihoz, mérnöki megoldásaihoz, know-how-jához kapcsolódó valamennyi információt, továbbá a Társaság marketing, gazdasági vagy pénzügyi adatát is.

 

Ügyfél kijelenti, hogy a Társaság bizalmas információját csak abban a mértékben használja fel, amennyiben a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítése érdekében szükséges, és a bizalmas információt semmilyen más módon nem hasznosítja, kivéve, ha azt a Társaság előzetesen írásban jóváhagyta.

 

12.2. A Felek kötelezik magukat, hogy - a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - bizalmas információt titokban tartják, még részben sem hozzák nyilvánosságra, vagy teszik a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, és minden elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy azok tartalma ne váljon a nyilvánosság, valamint harmadik személyek számára ismertté vagy hozzáférhetővé. Társaság és Ügyfél köteles a Szerződés tartalmát, valamint az azzal kapcsolatos minden információt üzleti titokként bizalmasan kezelni, azt kizárólag a Szerződés teljesítése céljára felhasználni. Jelen pontban vállalt kötelezettségek a Szerződés megszűnését követő 5 évig hatályban maradnak. A titoksértésért felelős fél a titoksértésért felelősséggel tartozik. 

 

12.3. A 12.2 pontban meghatározott kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a bizalmas információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, Választottbíróság vagy hatóság jogerős határozatán alapul. A Felek jogosultak a Szerződés, illetve a Felek között létrejött minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás során bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal kapcsolatos valamely kérdés képezi.

 

12.4. A jelen 12. pontban foglaltaktól függetlenül, az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság potenciális vagy meglévő ügyfelei felé (a honlapján, katalógusában vagy egyéb kommunikációja során) megnevezze az Ügyfélt és az Ügyfél részére létrehozott Terméket vagy nyújtott szolgáltatást, mint referenciát. A jelen pont szerinti jogosultság megszűnik az Ügyfél erre vonatkozó kifejezett, írásbeli kérése vagy felhívása esetén.

 

12.5. Az Ügyfél vállalja, hogy a Szerződés megszűnésétől számított 6 hónapon belül nem alkalmazza munkavállalóként és nem bízza meg egyéb jogviszony (pl. megbízási jogviszony) keretében sem közvetlenül, sem közvetetten a Társaságnak azon munkavállalóját vagy alvállalkozóját vagy egyéb megbízottját, aki az Ügyfélnél a Szerződés teljesítésével összefüggésben eljárt, vagy bármely módon részt vett (Versenytilalmi megállapodás). Jelen pont megsértése esetén az Ügyfél köteles a Társaság részére 10.000,- EUR összegű kötbért fizetni.  

 

13. Értesítések

 

13.1. A jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítések és a kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv. Magyar nyelven nem beszélő Ügyfél esetén az értesítések és kapcsolattartás nyelve az angol a Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában. 

 

13.2. A jelen ÁSZF szerinti értesítések, nyilatkozatok és egyéb kommunikáció írásban történik. A Felek írásbeli formának tekintik a másik fél részére a hivatalos elérhetőségekre - Felek mindenkor hatályos székhelyére, cégjegyzékben szereplő email címére vagy a szerződéskötéskor megadott kapcsolattartási elérhetőségekre – személyes kézbesítés esetén írásbeli átvételi elismervénnyel, tértivevényes levélként, faxüzenetben küldés/vétel-igazolással, illetve elektronikus formában a hivatalos kapcsolattartóhoz tartozó e-mail címről e-mailben küldött közléseket, feltéve, hogy a másik kapcsolattartó e-mail címéről az olvasást visszaigazolják, vagy arra e-mailben vagy a fenti módok bármelyikén válaszoltak. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni az elérhetőségük megváltozásáról. A tájékoztatás elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó felelősség a mulasztó Felet terheli. 

 

13.3. Az értesítéseket személyes kézbesítés esetén az átadás pillanatában, ellenkező bizonyítás hiányában faxon és emailen történő küldés esetében – sikeres visszaigazolás esetén – a visszaigazolás megérkezésekor, ajánlott postai úton való küldés esetén a postázástól számított 2 napon belül, tértivevényes kézbesítés esetén a tértivevényen szereplő napon kell kézbesítettnek tekinteni. Külföldre, légipostai levél útján való kézbesítés esetén ellenkező bizonyítás hiányában a feladást követő 10 munkanap elteltével kell az értesítést kézbesítettnek tekinteni. 

 

13.4. Az ajánlott postai küldemény csak belföldi értesítésre alkalmas. Az átvételre vonatkozó bizonyíték az értesítés joghatályos kézbesítését támasztja alá (az értesítés átvétele személyes kézbesítés esetén az átvételi elismervénnyel történik, míg ajánlott postai küldemény küldésénél a levél megfelelő címzése és postázása elegendő bizonyíték, faxon és/vagy emailen küldött értesítések esetén pedig a visszaigazolás szolgál bizonyítékul).

 

13.5. A Felek a szóbeli értesítéseket nem ismerik el joghatályos értesítésnek. A Társaság részéről a hallgatás nem minősül beleegyezésnek, hozzájárulásnak, elfogadásnak.

 

13.6. A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és a másik fél által írásban visszaigazolt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő Felet kötelezi, illetve jogosítja. 

 

13.7 Amennyiben az Ügyfél cégadataiban vagy gazdálkodását érintő jelentősebb tényezőkben változás állna be, az Ügyfél köteles a Társaságot arról írásban tájékoztatni, ezen tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó felelősség az Ügyfelet terheli.

 

14. Engedményezés

 

14.1 Az Ügyfél kizárólag a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait engedményezni, kötelezettségeit átruházni.

 

14.2 A Társaság jogosult a jelen Szerződés alapján a Társaságot az Ügyféllel szemben megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, átruházására (különösen a Walter AG (székhely: Derendinger Strasse 5372072 Tübingen, Germany, nyilvántartási száma: 381194 Registrar's Office for the Trade Register: Stuttgart VAT ID number: DE 146 894 402) részére), továbbá harmadik féllel történő behajtására. A Társaság jogosult a Szerződés alapján őt terhelő kötelezettség átruházására harmadik személlyel szerződést kötni vagy ilyen értelmű jognyilatkozatot tenni.

 

15. Együttműködési kötelezettség 

 

A Felek a Szerződés teljesítése során folyamatos, fokozott együttműködésre, egymás tájékoztatására kötelesek.

 

16. Környezetvédelmi szabályok

 

16.1 A hulladékot birtokló fél saját felelősségére felel annak elszállításáért és megsemmisítéséért vagy elszállíttatásáért és megsemmisíttetéséért.

 

17. Exportellenőrzés

 

17.1. Az Ügyfél elismeri, hogy amennyiben az Ügyfél a Termékeket harmadik fél részére továbbítja, az Ügyfél (beleértve annak tisztségviselőit, alkalmazottjait, ügynökeit és meghatalmazott képviselőit) felelős a nemzeti és nemzetközi export és re-export törvények és szabályozások betartásáért és az Ügyfél kötelessége és felelőssége beszerezni a Termékek exportjához, re-exportjához vagy importálásához szükséges minden engedélyt.

 

17.2. Szükség esetén az Ügyfél köteles átadni a Társaság részére minden információt, amely a Társaság által szolgáltatott Termékek végfelhasználójával, a meghatározott rendeltetési helyével és a használat tervezett céljával kapcsolatos.

 

18. Megszűnés, megszüntetés

 

18.1. A jelen ÁSZF-ben, illetve a Szerződésben meghatározott megszüntetési (elállási, illetve felmondási) okokon túl a Társaság jogosult azonnali hatállyal, írásban megszüntetni az adott Szerződést anélkül, hogy ezért felelősség terhelné, ha az Ügyfél a Szerződésből eredő bármely kötelezettségét megszegi, és a szerződésszegés orvoslását elmulasztja az erre vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételét követő, a Társaság által meghatározott ésszerű, de legalább 8 napos határidőn belül. Ez esetben az Ügyfelet terhelő valamennyi fizetési kötelezettség azonnal lejártnak és esedékesnek minősül, továbbá az Ügyfél köteles megfizetni az aktuális készültségi állapot szerint a vételár még ki nem számlázott ésszerű és arányos részét.

 

18.2. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén is érvényben maradnak a Szerződés olyan jellegű rendelkezései és előírásai, amelyek tartalmukból fakadó értelemszerűségek alapján a Szerződés megszűnésétől függetlenek, a Szerződés megszűnésén/megszüntetésén időben/tartalomban túlmutató egy- vagy kétoldalú kötelezettségeket jelentenek (különösen: számlázási, fizetési kötelezettségek, jótállás, bizalmas információkkal kapcsolatos titoktartás, szellemi tulajdon, felelősségvállalás/kártérítés stb.).

 

 

19. Adatvédelem

 

19.1. Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az Ügyfél munkatársainak, megbízottjainak, alvállalkozóinak vagy képviselőinek Ügyfél által a Társaság részére átadott személyes adatait kezelje és feldolgozza, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény továbbá a GDPR rendelkezéseinek - megfelelően. A Társaság a személyes adatokat kizárólag az Adavédelmi Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelőn kezeli, különösen saját számlázása, szerződései és könyvelése dokumentálására, a hatályos szerződések gondozása során, kapcsolattartásra, adott esetben a hibás teljesítésből származó igények elbírálásához és teljesítéséhez vagy követelésbehajtásra használja és tárolja, ezen célokból azokat külső tanácsadóival megoszthatja. Az Ügyfél a Társaság Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltakat elfogadja.

 

19.2. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Társaságnak átadott személyes adatok vonatkozásában rendelkezik az adat jogosultjának a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulásával.

 

19.3. Az Ügyfél, annak tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei és képviselői a hatályos adatvédelmi szabályok betartásával kötelesek a Társaságra vonatkozó üzleti információkat, és a Társaság munkatársainak és közreműködőinek minden adatát kezelni.

 

20. Alkalmazandó jog – Jogviták

 

20.1 Amennyiben a Felek a magyar állam joghatósága alá tartoznak jelen feltételek tudomásulvételével a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél elfogadja, hogy a Felek közötti esetleges jogviták rendezése tekintetében értékhatártól függően a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagosan illetékes.

 

20.2 Amennyiben a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél és a Társaság különböző állam joghatósága alá tartozik, és a Felek ettől eltérően nem állapodnak meg, bármely vita elbírálására, amely a Szerződésből vagy az ÁSZF-ből ered, különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek az állami bírósági utat kizárják, és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró bírók száma három és az eljárás során az angol nyelvet kell alkalmazni. A Felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.

 

21. Fogyasztóvédelmi rendelkezések

 

A Ptk. alapján Fogyasztónak minősülő Ügyfeleket speciális jogok illetik meg az alábbiak szerint:

 

21.1 Fogyasztói panasz

 

A Társaság 0-24 órás ügyfélszolgálattal nem rendelkezik, munkanapokon 08.00 és 16.00 között beérkező e-mailes vagy írásban megerősített telefonos bejelentésekre legkésőbb 2 munkanapon belül válaszol. A panaszügyintézés helye: a Társaság székhelye (8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 38/A. fszt. 3.), valamint e-mail címe: info@evotools.hu ; telefon: +36-20/572-4262; +36-20/572-5272, valamint https://www.evotools.hu/ oldalon található online kapcsolati levélküldési felület. 

 

A Fogyasztó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Társasággal. A személyesen közölt szóbeli panaszt a Társaság azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a Fogyasztónak átadni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Társaság köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Ugyancsak jegyzőkönyvet kell felvenni, ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges. A jegyzőkönyv egy másolati példányát személyesen közölt panasz esetén azonnal át kell adni a Fogyasztónak, egyebekben pedig a Társaságnak az írásbeli panaszra irányadó szabályok szerint köteles eljárni.

 

Az írásbeli panaszra a Társaság 30 napon belül köteles érdemben írásban válaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. Amennyiben a panaszt elutasítja, ennek indokait a válaszban fel kell tüntetnie. Ebben az esetben a Társaság köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek során meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Társaság székhelye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Társaság a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 1. a fogyasztó neve, lakcíme; 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 4. a Társaság nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

21.2 Fogyasztó által igénybe vehető eljárások

 

21.2.1. Fogyasztóvédelmi eljárás

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

21.2.2. Bírósági eljárás

A Fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

21.2.3 Békéltető testületi eljárás

 

Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek elérhetőségei: https://bekeltetes.hu/

  

A Társaság székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (VKIK titkárság)
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Web: www.bekeltetesveszprem.huwww.veszpremikamara.hu/bekelteto-testulet
Hivatali kapu KRID, rövid név: 262219313, VKIKBT

 

21.2.4. Online vitarendezési platform

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

21.3. Tájékoztatót a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet megillető elállási jogról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján


21.3.1. A Ptk. 8:1.§ 1. bekezdés 3. pontja szerinti Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Fogyasztó ezen elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

 

A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a 45/2012. (II.26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi.

 

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

 

 

21.3.2. A Társaság kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

21.3.2.1. Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Társaság legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.

 

21.3.2.2. A Társaság a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Társaság más fizetési módot is alkalmazhat a visszatérítésre, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Társaságot felelősség nem terheli.

 

21.3.2.3. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Társaság nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

21.3.2.3. A Társaság mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni. 

 

21.3.3. A Fogyasztó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 

21.3.3.1. Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Társaságnak vagy a Társaság által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

21.3.3.2. A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A Terméket a Társaság székhelyére kell visszaküldeni.

 

21.3.3.3. A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.